Organizátor projektu /

 Project organizator

Organizátorom projektu je Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. / Project organizator is Primary and Secondary school of Maximilian Hell in Štiavnické Bane

Základná škola s materskou sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, v obci Štiavnické Bane. Nesie názov po významnom rodákovi Maximiliánovi Hellovi. Naša základná škola je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzdelávanie v témach klimatických zmien, reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchova žiakov sa orientuje na lesnícke vzdelanie úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody. Okrem základného vzdelania poskytujeme našim žiakom aj prvý naozajstný styk so samotnou prírodou. Sokoliarstvo nevzdeláva našich žiakov len o prastarej forme lovu pomocou vycvičených dravcov, ale učí ich o zodpovednosti, vzájomnom rešpekte, pokore, tolerancii a trpezlivosti. Prírodný park Aves, ktorý je súčasťou školy, svojou rozmanitosťou záhrad a zvierat zahŕňa skvelé učebné pomôcky počas hodín prírodovedného charakteru, ale aj iných vyučovacích hodín. Na škole chováme nádherné pernaté dravce, sovy, kajmany okuliarnaté - krokodíly, exotické vtáctvo, leguána zeleného, opice-tamaríny pinčie, nádherné ryby. Vďaka nim naši žiaci pochopia evolúciu a rozmanitosť biotopov z ktorých pochádzajú.


The primary and secondary school of Maximilian Hell is in the village of Štiavnické Bane. The school carries the name after the native Maximilian Hell. Our primary school is the first primary school in the world to teach the compulsory subject Falconry. Students' education focuses on the topics of climate change, perception of the natural environment. Teaching is located directly in the forest environment. Students' education focuses on forestry education closely connected with understanding and nature protection. In addition to education, we also provide our students' contact with nature itself. Falconry educates our students about the ancient form of hunting with trained birds of prey and about responsibility, mutual respect, humility, tolerance and patience. A part of the school called Aves Nature Park includes a variety of gardens and animals. These gardens are great teaching aids during science lessons. We breed beautiful birds of prey, owls, spectacled caiman - crocodile, exotic birds, green iguanas, monkey-tamarins, pinschers, beautiful fish. Thanks to them, our students will understand the evolution and diversity of habitats from which they come.

Partneri projektu / Project partners

Vardø
Vardø

Vardø videregaende skole

Vardø je obec v kraji Troms a Finnmark v severovýchodnej časti Nórska. Vardø je najvýchodnejšie mesto v Nórsku, je viac na východe ako Petrohrad alebo Istanbul. Administratívnym centrom obce je mesto Vardø. Dve z väčších dedín v obci sú Kiberg a Svartnes.  

Škola vo Vardø sa stala partnerom Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v štiavnických Baniach už v roku 2015. Vardø nás spája aj s Maximiliánom Hellom, ktorý práve v tomto meste pozoroval slávny prechod Venuše popred slnečný disk. Obec Štiavnické Bane sa stala družobnou školou obce Vardø. V súčasnosti sa tešíme dobrej komunikácii a spolupráci na mnohých projektoch. 


Vardø is a municipality in the county of Troms and Finnmark in the northeastern part of Norway. Vardø is the easternmost city in Norway, it is more in the east than St. Petersburg or Istanbul. The administrative centre of the village is the town of Vardø. Two of the larger villages in the village are Kiberg and Svartnes. The school in Vardø became a partner of the Primary School with Maximilian Hill's kindergarten in Bania's Štiavnica already in 2015. Vardø also connects us with Maximilian Hell, who observed the famous transit of Venus in front of the solar disk in this city. The village of Štiavnické Bane has become a partner school of the village of Vardø. We are currently looking forward to good communication and cooperation on many projects.


Tromsø
Tromsø

Nordnorsk vitensenter


Nordnorsk vitensenter je neziskové vedecké centrum umiestnené na najsevernejšej univerzite na svete, univerzite v Tromsø. Úzke spojenie medzi vedeckým centrom a univerzitou im dáva jedinečnú možnosť byť kľúčovým partnerom pre školský systém v regióne. Projekt je príležitosťou na vytvorenie nových medzinárodných prepojení verejných inštitúcií a na šírenie poznatkov o histórii a kultúre v koncepcii Maximiliána Hella.


Nordnorsk vitensenter is a non-profit science centre located at the northernmost university in the world, the University of Tromsø. The close connection between the science centre and the university gives them a unique opportunity to be a key partner for the school system in the region. The project is an opportunity to create new international connections between public institutions and to disseminate knowledge about history and culture in the concept of Maximilian Hell.

Krajská hvezdáren a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
Krajská hvezdáren a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

(ďalej len KHaP) je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie. Hlavným cieľom je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov, predovšetkým detí a mládeže. Pôsobenie organizácie sa sústredí na región stredného Pohronia. Mnohé aktivity však majú nadregionálny až celoslovenský dosah.


Regional Observatory and planetarium of Maximilian Hell in Žiar nad Hronom is a cultural and educational facility of a scientific nature, disseminating knowledge from the field of astronomy and related natural and technical sciences. Develops hobby activities and extracurricular education. The main goal is the formation of scientific knowledge, the development of a positive relationship with nature, increasing the general, professional and cultural education of citizens, especially children and youth. The organization will focus on the Central Pohronie region. However, many activities have a supra-regional to national impact.

zdroj: https://www.planetarium.sk/o-nas-c931

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128, 969 81, Štiavnické Bane
www.zakladnaskola.com 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!