Dni Maximiliána Hella - 

The Days of Maximilian Hell

Hlavné ciele projektu sú prehĺbenie spolupráce so Základnou a strednou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach a vytvorenie nových kontaktov s ostatnými verejnými inštitúciami v Nórsku a na Slovensku. Spolupráca je zameraná na zlepšenie jazykových a sociálnych kompetencií študentov a pomôže zvýšiť povedomie o kultúre a prírode Slovenska a Nórska a v oblasti bilaterálnych vzťahov, grantov a projektov prostredníctvom EHP a Nórskych grantov. 

The main objectives are to deepen cooperation with The Primary and Secondary School of Maximilián Hell in Štiavnické Bane (Slovakia) and to create new connections with other public institutions in Norway and in Slovakia. The cooperation will focus on improving language and social competences of our students and will help to increase awareness in the culture and nature of Slovakia and Norway and the field of bilateral relations, grants and projects via EEA and Norway Grants.


Výstupy projektu /

 Project outputs

V rámci projektu boli uskutočnené viaceré aktivity. Bohužiaľ, kvôli pandemickej situácii museli byť tieto aktivity presunuté a pretransformované do online priestoru. Kliknutím na jednotlivé položky získate prehľad o aktivitách a úspechoch projektu.

Several activities were carried out within the project. Unfortunately, due to the pandemic situation, these activities had to be moved and transformed into the online space. Click on the individual items to get an overview of the activities and successes of the project.

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128, 969 81, Štiavnické Bane
www.zakladnaskola.com 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!